openwrt install wifidog

openwrt 安装 wifidog

1.ssh到路由器:ssh username@ip
2.opkg update
3.opkg install wifidog
4.配置:vi /etc/wifidog.conf
5.设置开机启动:/etc/init.d/wifidog enable
6.启用:/etc/init.d/wifidog start

本文章由 http://www.wifidog.pro/2015/03/02/openwrt%E5%AE%89%E8%A3%85wifidog-4.html 整理编辑,转载请注明出处

标签: wifidog认证 wifidog安装 wifidog原理 wifidog分析 wifidog配置 wifidog流程 wifidog服务器 wifidog-ddwrt wifidog openwrt