wifidog配置,什么是wifidog认证功能?什么是wifidog?

wifidog是路由器的一种上网认证功能, 如果开启此功能, 所有通过路由器上网的设备(电脑,笔记本,手机等)都会跳转到指定的界面, 需要通过某种方式认证才可以上网.

具体这种wifidog功能路由器系统(固件)有DD-WRT ,OPEN-WRT等.
以DD-WRT 系统为例,可以在"服务--->热点" 找到WIFIDOG功能 ,如下图:

20131203110312_4727.jpg

本文章由 http://www.wifidog.pro/2015/03/25/wifidog%E9%85%8D%E7%BD%AE-4.html 整理编辑,转载请注明出处

标签: wifidog认证, wifidog配置, dd wrt wifidog教程, dd wrt wifidog配置