wifidog 用户第一次访问网络流程图

通过wifidog实现用户上网强制认证后,用户第一次访问网络的流程大致如下:

1.用户通过浏览器访问某一网页。
2.wifidog重定向用户请求到认证服务器。
3.认证服务器返回登录认证页面给用户。
4.用户输入认证信息并提交。
5.认证通过后,服务器告知路由器放行。
6.用正常上网。

对应流程图如下:
1.jpg

本文章由 http://www.wifidog.pro/2015/01/20/wifidog%E6%B5%81%E7%A8%8B%E5%9B%BE.html整理编辑,转载请注明出处

标签: wifidog认证 wifidog安装 wifidog原理 wifidog分析 wifidog配置 wifidog流程 wifidog服务器 wifidog-ddwrt wifidog openwrt